Skw bezpieczenstwo przemyslowe

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony pracy w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku –  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża grupa maszyn, a dodatkowo urządzeń jest dana do robienia funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz sposobów ochronnych, które są oddane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej porady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była doskonałym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy musieli dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzn oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do grania w okolicach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były związane właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie pragnęły spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W kontraktu spośród tym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka odpowiednie do zrealizowania przyzwoitego stopnia ochrony, jaki stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.