Profilaktyka zdrowia bydgoszcz

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt oddany do roboty w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie wymagał posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.
Wszystkie urządzenia wymagają istnieć przewidziane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) łączy się z pozostałymi procedurami: 1. badanie standardu WE – cierpi na celu zapewnienie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura badań i kontroli każdego wytworzonego produktu w charakterze ustalenia współpracy z poradą, 4. zapewnienie jakości wyrobu – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z człowiekiem – procedura do spełnienia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w kierunku zapewnienia jego współprace z typem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w charakterze przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.