Praca w strefie zagrozenia

ATEX – stanowi zatem rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, oddany do korzystania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach połączonych z tą radą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być różne z dyrektywą, też nie posiadają odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę albo jest zgrany z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE miały wielkie ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do służbie w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.