Dyrektywa unijna dzieli jednostki na

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zaspokojone przez każde produkty, które są przeznaczone do wykonania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest związane z zastosowaniem dowolnego artykułu w regionach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z częściami atex i za dostosowanie danego artykułu do tych zasad. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, które poznają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest toż przestrzeń, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesu, jak duża dawka energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który decyduje ogromne ryzyko dla życia i zdrowia ludzkiego.