Deklaracja zgodnosci uniden 520xl pdf

Deklaracja zgodności WE jest toż pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wyrób jest jednoznaczny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego bądź więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru lub mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do zrealizowania wymagań dyrektyw.

Magazyn i sprzedaż

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli to odpowiednie (ponieważ wychodzi z innych przepisów) materiały te muszą posiąść dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest dokonywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią wtedy tak zwane moduły i świadczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki chyba ją wybrać według własnego zdania z propozycje wprowadzonych mu w informacji i działających danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może robić się wyłącznie z jednego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych artykułów są to trudne procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i produkty żyć są dokumentowane. Producent przychodzi na wyrobach, które mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie spośród obecnego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania zaś jest zbieżny z prawymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a ponadto jeżeli istnieje to chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest właściwe z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których dostarcza się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że wykonywa on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zagadnień połączonych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie że stać wprowadzony do obrotu ani zostać podany w używanie na terytorium Unii Europejskiej. Umowa jest maskowana przez producenta bądź w sukcesie jeśli potrafi on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.